Over de Vrijmetselarij

Vrijmetselarij

Het verlangen jezelf beter te kennen, is zo oud als de mens zelf. Niet alleen wat betreft het waarom van het bestaan, maar ook zeer zeker wat betreft de zin van het leven. Tal van gedachten en visies op het leven zijn gebundeld tot de meest uiteenlopende zingevingsmethoden. De vrijmetselarij is daar een van. Al meer dan 300 jaar.

De vrijmetselarij als zingevingsmethode kent een simpele basisgedachte, die als opdracht geldt voor iedereen die haar wil beoefenen: ‘Ken Uzelve’. Wie zichzelf kent kan meer uit het leven halen. Door jezelf te kennen wordt je als mens méér mens, autonoom en vrijdenkend. Op die manier krijg je nadrukkelijker een rol van betekenis in het creëren van een betere wereld én kan je succesvoller de uitdagingen aangaan die diezelfde wereld biedt.

Zelfkennis staat centraal in de vrijmetselarij. Het persoonlijke levensverhaal speelt een belangrijke rol. Door erover na te denken, erover te schrijven en erover te spreken krijg je een duidelijker beeld van wie je bent, wat je gevormd heeft en welke stappen je nog gaat maken.
Om jezelf te (leren) kennen, biedt de vrijmetselarij drie unieke handvatten, rituelen, broederschap en de wekelijkse bijeenkomsten.

Rituelen en symbolen
Vrijmetselarij kent door traditie gevormde rituelen, waarin het onderkennen, kennen en gebruik van symbolen centraal staat. Vrijmetselaren zien zichzelf als een ruwe steen die bewerkt moet worden zodat een kubieke steen tevoorschijn komt die past in het groter geheel, te weten de wereld om hen heen. Ieder vrijmetselaar is vrij in het gebruik en de interpretatie van de symbolen. Vrijmetselarij is geen vaste leer met dogma’s; iedere beoefenaar blijft vrij in denken en doen. Vrijmetselarij is geen geloof, daarvan is geen sprake.

Broederschap
Vrijmetselarij is een broederschap. Mensen die de vrijmetselarij kiezen en beoefenen als zingevingsmethode noemen elkaar broeders. Een heel gevarieerd gezelschap mensen van alle leeftijden met een grote diversiteit aan opleidingen, culturele achtergronden en maatschappelijke posities. In de individuele zoektocht zichzelf beter te leren kennen, bieden ze elkaar andere perspectieven, nodig om te spiegelen en te leren. Wat hen daarbij bindt is de wil om méér mens te worden, beter te worden dan tevoren. Respect voor elkaar, ook al betreft het andere ideeën, visies en/of opvattingen, staat daarbij onbetwistbaar voorop.

Wekelijkse bijeenkomsten
Vrijmetselaarsloges komen wekelijks bij elkaar. De leden slaan die niet graag over, alhoewel het geen plicht is. Ze gaan in gesprek aan de hand van een door een inleider aangedragen onderwerp. Dat kan gaan over wetenschap, filosofie of een actueel maatschappelijk vraagstuk. Of over de spreker zelf. Het persoonlijke speelt altijd een rol. Compareren wordt dit genoemd en betekent het naast elkaar leggen van inzichten, opvattingen en ervaringen. Wat zegt de een, wat zegt de ander. Dit is extra waardevol in een tijd van vergaande polarisatie en uitgesproken meningen en groeiend populisme.

Maar compareren staat niet gelijk aan discussiëren. Respect hebben voor elkaars gevoelens en opvattingen is in deze absoluut elementair. Verschillen zijn altijd overbrugbaar, door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en als broeders met elkaar om te gaan. De verbinding zoeken en vermijden wat mensen scheidt, is daarbij de gouden regel.

www.vrijmetselarij.nl