Afbeelding invoegen
 
Vrijmetselaar worden?
 
Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge.
(Bron: Artikel 1 van de Beginselverklaring van de Orde van Vrijmetselaren)
 
Vrij man.....
De vrijmetselaar komt uit eigen beweging en dus vrije wil tot de Orde. Hij is vrij van dogma's en voor-
oordelen waardoor hij op de 'socratische' wijze op zoek kan gaan naar zijn eigen waarheid. Hierbij staat
hij open voor de mening van anderen.

De Orde van Vrijmetselaren is een masculine organisatie, wat wil zeggen dat het lidmaatschap open staat 
voor mannen vanaf 18 jaar.

Goede naam.....
De vrijmetselaar houdt zich aan de wetten van het land waarvan hij inwoner is en aan de omschrijvingen
welke passen bij het lidmaatschap van de Orde. 
 
Ingewijd.....
De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap welke bestaat uit een drietal ontwikkelingsfasen (graden).
Deze fasen worden voorafgegaan middels een inwijdingsritueel waarbij de kandidaat enkele symbolische
beproevingen tegen zal komen en een gelofte dient af te leggen. Deze fasen drukken de symbolische groei 
en ontwikkeling uit van de mens.

Afbeelding invoegen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt men niet gevraagd voor een lidmaatschap van de
Vrijmetselarij, maar dient men zelf, uit eigen vrije wil,  'aan te kloppen' bij de loge. Geadviseerd wordt
om eerst eens langs te komen op een van de bijeenkomsten voor belangstellenden of een gesprek aan te
vragen met de voorlichter van de loge. Deze kan antwoorden geven op uw vragen en met u kijken of de 
Vrijmetselarij iets voor u kan zijn. Hij zal u hierna verder begeleiden op uw pad naar toetreding tot de Orde.
 
Als u hierna de daadwerkelijke stap wilt maken ontvangt u van de logesecretaris een inschrijfformulier met 
daarbij een vragenlijst en een verzoek tot het opstellen van een levensbeschrijving. Op deze manier wordt
uzelf nogmaals aangezet om na te denken over uw levenshouding en levert dit een goed instrument voor de
loge om een indruk te krijgen van de kandidaat. Naar aanleiding van deze vragenlijst en de levensbeschrijving
volgen een drietal gesprekken met leden van de loge met als doel of er sprake is van een 'wederzijdse klik'.
Deze zorgvuldigheid is nodig omdat u lid wordt van een vereniging waarvan de meeste leden hun leven lang
lid blijven en daardoor ook een diepere band met elkaar opbouwen. Tevens voorkomt dit ook eventuele mis-
verstanden over de motivatie tot toetreding; de loge is geen plaats om zaken te doen of te netwerken, het is
een plaats van verdieping in inzichten. 
 
Als er naar aanleiding van deze gesprekken een positieve uitkomst is zal er een datum worden gepland
waarop u zal worden ingewijd en u officieel toetreedt tot de Orde van Vrijmetselaren. De gespreksverslagen,
vragenlijst en levensbeschrijving zullen dan worden vernietigd, immers u bent dan een van ons en zult een
nieuwe weg tot geestelijke ontwikkeling inslaan welke u zonder belemmeringen en veroordelingen op uw
verleden door anderen moet kunnen afleggen.
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de logevoorlichter via info@logedenhelder.nl
Of kijk op de pagina 'WFK In-Zicht' voor de eerstvolgende bijeenkomst voor belangstellenden.