Na de Meestergraad...... 

Naast de drie Blauwe Graden is in het verleden een aantal andere maçonnieke stelsels, die in het algemeen een uitwerking geven van elementen die in de fundamentele Vrijmetselarij wordt gevonden, aan die Graden toegevoegd. Deze zogenaamde ‘andere werkwijzen’, ook wel genaamd "Hogere Graden", of "Vervolgpaden", worden in Grootmachten beoefend die los staan van het Grootoosten, al kunnen deze andere Grootmachten slechts als lid opnemen vrijmetselaren die lid zijn van een Loge die onder het Nederlandse Grootoosten ressorteert. Deze orden dienen dan ook erkend te worden door het Grootoosten.
 
De term "Hogere Graden" wil niet impliceren dat een lid "meer" en/of "beter" is dan een ander lid welke zich beperkt tot arbeid in de Blauwe Graden. Immers is een lid welke de graad van Meester Vrijmetselaar heeft ontvangen volwaardig lid van de Orde. Deze "Hogere Graden" of "Vervolgpaden" bieden de individuele en zoekende broeder meer verdieping in hetgeen binnen de Blauwe Graden voorbij is gekomen.
 
Hieronder enkele voorbeelden van deze "Hogere Graden" of "Vervolgpaden", die door enkele van onze broeders worden beoefend.

 
 
 

 


  MerkMeester Vrijmetselarij - bron: District Grootloge van Merkmeesters in Nederland 

In de Nederlandse Vrijmetselarij noemt men de werkwijzen na de Meestergraad ook wel 'vervolgpaden'. Deze graden zijn voornamelijk in de 18e en 19e eeuw ontstaan. De graad van Merkmeester ('Mark Master Mason') is daarbij een van de vroegste ontwikkelingen, gebaseerd op thema's die al voor de 18e eeuw een rol speelden, toen de Vrijmetselarij nog slechts de graden van Entered Apprentice (Leerling) en Fellow Craft (Gezel) omvatte. De graad is mogelijk ontstaan in Schotland. Schriftelijke bronnen melden in ieder geval dat de graad medio 18e eeuw ook in Engeland werd beoefend.Het ritueel van 'bevordering' tot Merkmeester is beeldend en meeslepend. De kandidaat heeft een actieve rol. Hem 'overkomt' een gebeurtenis als 'uit het leven gegrepen'. Daarbij bevat het ritueel kenmerkende elementen waarin het gedachtegoed van de operatieve (vrije)metselaren en van de vroege speculatieve 'Masons' zichtbaar wordt. De strekking van het ritueel is helder en toepasbaar in ieders dagelijks leven. De sfeer in loges van Merkmeesters wordt bepaald door de hele werkwijze, die aanspoort tot vriendschap, bescheidenheid en het leveren van de best mogelijke arbeid. De ernst in het ritueel gaat samen met ontspanning en plezier.
 
Van oudsher mochten vakbekwame steenhouwers (gezellen) zich een persoonlijk merk kiezen om hun werkstukken te signeren en hun loon te ontvangen. In dit historische gegeven kan worden gezien dat ieder mens zijn 'merk plaatst' op al wat hij in z'n leven doet. Hij zal trachten goed werk te leveren, zijn merk waardig. Wanneer hij dan, geïnspireerd en met hart en ziel een 'meesterproeve' maakt wordt de kwaliteit daarvan door zijn omgeving vaak niet herkend. Dit gegeven is in de graad van Merkmeester verbonden met de Psalmtekst: 'De steen die door de bouwers werd verworpen, maar die verdiensten bezat aan hen onbekend, werd uiteindelijk tot hoeksteen van de bouw'. Het is deze zinsnede die de Merkmeester troost en bemoediging biedt om ook bij tegenslag zijn levenspad met vertrouwen te vervolgen.
 
 


  Heilig Koninklijk Gewelf - bron: Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

De graad van het Heilig Koninklijk Gewelf is die van de verinnerlijking. De graad beoogt geen identificatie met het Hogere, maar het vinden van analogie. De wereldse activiteiten worden verheven tot een spiegelbeeld van het eeuwige om vanuit die toestand de wereld en de relaties tot de omgeving te kunnen beschouwen; een toestand van hoogste Wijsheid. De kern van de rite van het Heilig Koninklijk Gewelf is het deelachtig worden van die hoogste Wijsheid door het weervinden van het Woord dat verloren ging. De graad van het Heilig Koninklijk Gewelf is daardoor zowel een vervolg op de meestergraad als een uitdaging voor de meester-vrijmetselaar om een stap verder te gaan in het streven naar Harmonie en Schoonheid.

 
Groot Priorij van de Verenigde Religieuze, Militaire en Maçonnieke Orden van de Tempel
en van Sint Jan van Jeruzalem, Palestina, Rhodos en Malta der Nederlanden - bron : Groot Priorij der Nederlanden

De Verenigde Orden claimen op geen enkele wijze een historische afstamming van de orde van de Tempeliers of met de Hospitaalridders. Al sinds de 18e eeuw wijst de vrijmetselarij elke mythische historische band met de oude kruisvaardersorden af. De "ridderlijke orden" binnen de vrijmetselarij hebben als enig erfgoed daarvan de boodschap, de allegorie, de morele lessen die daarin geborgen zijn, hier getoonzet tegen een christelijk vormgegeven achtergrond.U zult hier dan ook vergeefs zoeken naar fantastische verwijzingen of pseudowetenschappelijk onderzoek naar vermeende schatten van de tempeliers, zoals die in een overdaad aan populaire boekwerken gevonden kunnen worden.

Aloude en Aangenomen Schotse Ritus - bron: Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden

De basis van de vrijmetselarij ligt in de symbolieke graden. Deze worden vaak omschreven als ‘een leerschool voor geestelijke ontwikkeling’. De Schotse graden kunnen worden beschouwd als een natuurlijke voortzetting daarvan: een voortgaand proces van verdieping en bewustwording. De eerste schreden op dit pad zet de zoekende mens natuurlijk al voor hij vrijmetselaar wordt. Juist het feit dat hij al zoekend ìs, brengt hem voor de logepoort en doet hem aankloppen. De vrijmetselarij biedt deze zoeker effectieve gereedschappen om zijn ontdekkingstocht op een persoonlijke manier te kunnen maken en er invulling aan te geven. De vrijmetselarij schoolt hem in symbolisch denken en moedigt hem aan te proberen zijn eigen plaats in de wereld te bepalen: ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van zijn medemens en ten opzichte van het ‘Al’ – of als u dat zo niet noemen wilt: de ‘Kern van het leven’, het ‘Wezen der dingen’, het ‘Onuitsprekelijke’, het ‘Onbenoembare’, ‘God’ of de ‘Opperbouwmeester des heelals’.
 
De Schotse Ritus kan gezien worden als een natuurlijke voortzetting van dit bewustwordingsproces, dat in de symbolieke graden al enigszins vorm krijgt. Hij vormt een wezenlijke aanvulling op- en verdieping van de rijke inhoud van de graden van leerling, gezel en meester.De vrijmetselaar wordt in deze voortgezette ritus gestimuleerd en gesteund in het streven om in het eigen leven bewust een plaats in te nemen en structuur aan te brengen – of die er in te ontdekken – en zo mee te bouwen aan een pluriforme samenleving.Tijdens de vorderende levensreis wordt de zoekende mens in de Schotse Ritus geconfronteerd met nieuwe kennisgebieden en verrijkt met nieuwe gedachten, ontleend aan geestelijke stromingen die ons cultuurpatroon sterk hebben beïnvloed. Het is als het ontdekken en delen van inspirerende vondsten en visies, soms als het plukken van bloemen in de tuinen van wereldreligies en levensbeschouwingen.
 
 
 

 
 
     

 


  De Bouwhut - Bron: Afdeling van de Meestergraad 

De term 'bouwhut' werd oorspronkelijk gebruikt voor een loods waar de bouwlieden bijeen kwamen en hun materiaal bewaarden.Tegenwoordig is zo'n bouwhut in deze oorspronkelijke betekenis nog slechts sporadisch te vinden, hoewel...
 
De Afdeling van de Meestergraad met haar Bouwhutten is een van oorsprong Nederlandse werkwijze om de werking van de Vrijmetselarij te verdiepen. Zij werd opgericht op 25 april 1819 door de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, Prins Frederik der Nederlanden.Het lidmaatschap van de Afdeling staat open voor iedere Vrijmetselaar behorend bij de bovengenoemde Orde of een Orde die door haar wordt erkend, indien hij tenminste één jaar de Meestergraad heeft, door uitnodiging van een bestaande Bouwhut of door het vormen van een nieuwe Bouwhut met een groep van tenminste 7 nieuwe leden.