Een Vrijmetselaarsloge is een vereniging als alle andere verenigingen. Je kunt er lid van worden of bedanken voor het lidmaatschap en er is een door de leden rechtstreeks gekozen bestuur.

De Loge "Willem Frederik Karel" in Den Helder is opgericht op 18 november 1825 en is daarmee de op één na oudste nog bestaande vereniging van Den Helder. In november van het jaar 2025 hopen wij ons 200-jarig bestaan te vieren. Aan het hoofdbestuur is gevraagd een loge te mogen oprichten met de naam "Willem Frederik Karel", refererend naar de toenmalige Grootmeester van de Orde. Hiervoor is toestemming verleend en als onderscheidingkleuren voor de loge is daarom ook gekozen voor wit/oranje, eveneens verwijzend naar het huis van Oranje-Nassau waar onze naamgever deel van uit maakte. De loge draagt het anciënniteitsnummer 41, wat betekent dat wij de 41e loge in oprichting zijn sinds het bestaan van het Grootoosten der Nederlanden. De eerste voorzitter, "voorzittend meester" genoemd, was de toenmalige commissaris van politie Pieter d'Armanville. 

Loge "Willem Frederik Karel" was overigens niet de eerste vrijmetselaarsloge in Den Helder. Bekend is het bestaan van enkele zogenaamde "ambulante" loges, loges behorende bij leger- of marineonderdelen die na verloop van tijd weer uit de stad vertrokken. Van 1804 tot 1805 verbleef de loge "L'Union Constante militaire", behorende bij het 20ste bataljon Bataafse Infanterie in Den Helder en in 1812 was er ook nog de loge "Les Elèves de Mars et Neptune" waarvan de leden deel uitmaakten van het 33ste Regiment lichte infanterie. 

De leden kwamen (en komen) voornamelijk uit alle rangen en standen van de Helderse burgerij. Onder de oprichters bevonden zich militairen, een officier van gezondheid van de marine, een horlogemaker, een timmerman en enkele winkeliers.  Het is interessant om in het logegebouw de oude ledenlijsten en oude fotoboeken te bekijken. U kunt daar heel wat namen van bekende en minder bekende "Nieuwediepers" tegenkomen. Daarnaast kwamen en komen de leden uit de omringende plaatsen als Wieringerwerf, Callantsoog, Den Oever en Hippolytushoef. Het ledental van de loge is altijd aan schommelingen onderhevig geweest. Op het ogenblik (augustus 2017) heeft de loge 22 leden.

De leden van de Loge komen op donderdagavond bijeen. Er zijn twee soorten bijeenkomsten: de zogenaamde comparities en de open loges.

De comparitie

De gewone bijeenkomst bestaat uit de comparitie in de vergaderzaal. Er is een kort huishoudelijk gedeelte waarin de notulen, de ingekomen post etc. worden behandeld. Daarna houdt één van de leden een inleiding over een door hemzelf gekozen onderwerp. Na zijn lezing staat de inhoud ter bespreking waarbij uitgangspunt  is dat de eventueel verschillende meningen met elkaar worden vergeleken en niet tegenover elkaar worden gesteld.

De open loge

De open loge wordt gehouden in de eigenlijke logezaal ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. De aanname van nieuwe leden, bevorderingen en verheffingen vinden in open loge plaats evenals de viering van maçonnieke feesten en de rouwloge als een lid is overleden. Deze bijeenkomsten zijn "in forma" dat wil zeggen dat de leden zich voor de gelegenheid kleden. De open loges worden gewoonlijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, het "banket" of "broedermaal”.

 

 
Afbeelding invoegen   
Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen
Klik op het juweel voor de lijst van
Voorzittend Meesters van de
Loge Willem Frederik Karel