Columns over de Vrijmetselarij, actuele onderwerpen en wat de broeders bezighoudt.
 Afbeelding invoegenVrijmetselaars: Iedereen kan aankloppen bij de loge - zaterdag 30 september 2017

 
🕔 30 september 2017 | Activiteiten | Bron: Noord Hollands Dagblad / Helderse Courant
 
Vrijmetselaars: Iedereen kan aankloppen bij de loge
 
In de week van 9 oktober bestaat de Vrijmetselarij 300 jaar. De Helderse loge Willem Frederik Karel geeft daarom op 10 oktober een lezing in School 7 en zet op 14 oktober haar deuren open voor publiek. Want hoewel alles op internet te vinden is, weet bijna niemand wat er precies achter de logedeuren gebeurt. Dat maakt velen nieuwsgierig en sommigen argwanend. Broeders Stefan Schell en Willem van der Paard vertellen graag meer.
 
Van onze verslaggever Yanaika Zomer

„Let niet op de rom­mel. We open­den gis­te­ren ons werk­jaar.” In vrij­met­se­laars­lo­ge Wil­lem Fre­de­rik Ka­rel zijn de ta­fels nog al­tijd ge­dekt. Half­le­ge wijn­gla­zen en open­ge­vou­wen ser­vet­ten ver­ra­den dat het een dag eer­der erg ge­zel­lig moet zijn ge­weest. „We zijn na­tuur­lijk óók ge­woon een ver­e­ni­ging", slaat broe­der Ste­fan Schell de spij­ker op z’n kop.  Want om vrij­met­se­la­rij hangt voor ve­len een zweem van mys­te­rie en sa­men­zwe­ring. Grij­ze he­ren met ge­hei­me ri­tu­e­len die el­kaar de bes­te baan­tjes op de hoog­ste po­si­ties gun­nen. "Ie­der­een kan bij ons aan­klop­pen. Het gaat om de per­soon zelf", zegt Schell. „We heb­ben tim­mer­lui, me­taal­be­wer­kers, ad­vo­ca­ten en dok­ters. Ik ben zelf ver­pleeg­kun­di­ge.” Voor­zit­ter Wil­lem van der Paard vult hem la­chend aan: "Zelfs lo­s­ers zijn hier van har­te wel­kom.”
 
De werk­plaats 
 
De vrij­met­se­la­rij be­staat dit jaar drie­hon­derd jaar. Ei­gen­lijk in iets an­de­re vorm al wat lan­ger, maar de eer­ste of­fi­ciële loge werd in 1717 op­ge­richt. Sinds 1825 is er een loge in Den Hel­der. "Daar­mee zijn we de op één na oud­ste ver­e­ni­ging van de stad", zegt Schell, niet zon­der trots. De loge is ge­le­gen aan de Mo­len­gracht. Op de be­ga­ne grond werd de avond er­voor het werk­jaar in­ge­luid. Boven ligt de 'werk­plaats'. Een prach­ti­ge, haast re­li­gi­eus aan­doen­de ruim­te met hoge ge­wel­ven, pi­la­ren, sym­bo­liek en kaars­licht. Van der Paard: „Het wordt ook wel eens tem­pel ge­noemd, maar dat doet men­sen toch voor­al aan ge­loof den­ken.” Een ge­loof is vrij­met­se­la­rij uit­druk­ke­lijk niet. Maar wat is het dan wel?
 
De ar­beids­ta­fel
 
Van der Paard: „We ko­men elke don­der­dag bij el­kaar. Op de ar­beids­ta­fel, dat is ei­gen­lijk de agen­da, wat er die avond op het pro­gram­ma staat. Eén van de broe­ders le­vert een bouw­stuk op. Dat is een soort in­lei­ding over een door hem zelf ge­ko­zen on­der­werp.” Schell: „Dat kan een fi­lo­so­fisch on­der­werp zijn, of iets eso­te­risch of maat­schap­pe­lijk.” Van der Paard: „We heb­ben het wel eens over eu­tha­na­sie ge­had bij­voor­beeld, maar ook over ie­mands er­va­rin­gen bij de ma­ri­ne. Het kan van al­les zijn, maar we ver­mij­den par­tij­po­li­tiek en re­li­gie. Daar­na gaan we daar­over met el­kaar in ge­sprek.”
 
Broe­der­schap
 
Ar­beids­ta­fel, bouw­stuk­ken, werk­plaats. Vrij­met­se­la­rij heeft haar oor­sprong in oude Schot­se en En­gel­se steen­hou­wers­gil­den. De ver­wij­zin­gen naar die gil­den zijn over­al te­rug te vin­den. In de pas­ser en win­kel­haak bij­voor­beeld, ooit de hulp­mid­de­len van een met­se­laar, maar ook hét sym­bool voor vrij­met­se­la­rij. Het hangt aan de Mo­len­gracht bo­ven de deur en Schell heeft het in zijn ze­gel­ring. In de werk­plaats staan twee ste­nen. Een ruw rots­ach­tig blok en een per­fec­te, glad­de ku­bus. Van der Paard: "Ie­der­een komt bin­nen als dat brok­je steen. Met hulp van je broe­ders streef je er naar elke dag een beet­je be­ter te wor­den dan je gis­te­ren was. Maar het werk is nooit vol­tooid. Je weet al dat je nooit die per­fec­te ku­bus gaat wor­den.
 
”Vrij­met­se­la­rij wordt wel om­schre­ven als een broe­der­schap van men­sen die stre­ven naar gees­te­lij­ke en mo­re­le ver­hef­fing, on­der­lin­ge waar­de­ring en we­der­zijd­se hulp. Schell vindt dat in de loge. "Ie­der mens is zoe­ken­de. Wie ben ik, wat kan ik doen en hoe? We heb­ben de in­ner­lij­ke drang om aan ons­zelf te wer­ken en wat voor de we­reld te be­te­ke­nen. In de loge heb­ben we daar een heel mooie werk­wij­ze voor. Ik ben vijf­en­der­tig, ik heb een druk­ke baan en een ge­zin. De don­der­dag­avond is voor mij echt een mo­ment van be­zin­ning.”
 
Maar hoe zit het nou met al die ri­tu­e­len (voor­schrif­ten voor han­de­lin­gen, die zij zelf 'ri­tu­a­len' noe­men) waar de vrij­met­se­la­rij be­kend om staat? Van der Paard: „Wie dat wil kan al­les vin­den op in­ter­net. We pro­be­ren zo open mo­ge­lijk te zijn.” Toch ko­men de he­ren niet echt tot een be­schrij­ving. Er zijn wacht­woor­den en tra­di­ti­o­ne­le kle­dij, maar wat er nou pre­cies ge­beurt... Schell: „Het is waar dat we er enigs­zins te­rug­hou­dend over zijn. Dat heeft voor­al te ma­ken met het feit dat je zo­iets moet er­va­ren. Ik weet nog heel goed hoe het was om mijn in­wij­dings­ri­tu­aal te on­der­gaan. Dat is toch an­ders als je van te­vo­ren al­les al weet.” Van der Paard: "Ie­der­een be­leeft een ri­tu­aal ook an­ders. En een ri­tu­aal dat je al va­ker mee hebt ge­maakt, kan ook weer elke keer ver­schil­len.” Schell: „Het eni­ge ge­heim is ei­gen­lijk dat van de be­le­ving.
 
”In de week van de Vrij­met­se­la­rij viert het we­reld­wij­de broe­der­schap haar 300-ja­rig be­staan. Vrij­met­se­laars­lo­ge Wil­lem Fre­de­rik Ka­rel geeft op 10 ok­to­ber een le­zing in School 7 voor ie­der­een die meer wil we­ten over het broe­der­schap. Op 14 ok­to­ber is een open dag en kan de werk­plaats wor­den be­zocht. 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >