Algemeen Nut Beoogde Instelling
De Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden 
gedefinieerd in artikel 2, lid 3 en 5b van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen.

 
Afbeelding invoegen
 
 
 
 
 

Afbeelding invoegen
RSIN 003391450
 
Naam           Vereniging Loge Willem Frederik Karel
Alias            Loge 41 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden Willem Frederik Karel
 
Adres           Molengracht 5, 1781NA Den Helder
Tel.               06-52470394 (secretaris)
Mail              info@logedenhelder.nl
Website       www.logedenhelder.nl
 
KVK             40634413
Fiscaal         003391450
Rekening     NL67 INGB 0000 1877 70 t.n.v. Loge Willem Frederik Karel
 
Bestuur van de Loge:
Achtbare (Voorzittend) Meester : P.J. Baanstra (voorzitter)           voorzitter@logedenhelder.nl
Secretaris                                   : S. Schell                                    secretaris@logedenhelder.nl
Thesaurier                                  : R. Kramer (penningmeester)    penningmeester@logedenhelder.nl

Ged. Meester                              : F.L.J. Huiskes (alg. bestuurslid)
Redenaar                                    : H.W. van der Horst (alg. bestuurslid)
1e Opziener                                : A.J.J. van der Heiden (alg. bestuurslid)
2e Opziener                                : H.A. Boerekamps (alg. bestuurslid)
 
Voorzittend Meester van Eer      : H.W. Renes (adviseur)
Meester van Eer                         : W. van Slooten
                                                    : A.A. Ruëck (†)
 
De loge kent geen bezoldigde (bestuurs)functies.
 
De volledige vermelding van de toekenning, het doel van de vereniging en het beleidsplan
kunt u hier nalezen. 
 
DStatuten van de vereniging vind u hier.
Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vind u hier.
 
Op 31-12-2018 telde de loge 21 leden en 4 buitenleden met een leeftijd tussen de 36 en 88 jaar.
 
Bijeenkomsten 2018-2019:
22 reguliere bijeenkomsten   : comparities (1e Grd:.), Meestervergadering (3e Grd:.)
07 "Open Loges"                   : Opening werkjaar (1e Grd:.), Maçonniek Nieuwjaar (1e Grd:.)
                                                Zomer St. Jan (1e Grd:.), Oefenloge (1e Grd:.), Oefenloge (2e Grd:.)
                                                Inwijding (1e Grd:.), Hoger Loon (2e Grd:.) Veldloge (1e Grd:.)
07 bijzondere bijeenkomsten: Rouwloge, Sylvesteravond, Nieuwjaarsreceptie, Jaarvergadering,
                                                Avond met de Round Table afdeling 16 Den Helder, Open Monumentendag,
                                                Dag van de Vrijmetselarij, Bijeenkomst tijdens zomerreces (2x), 
                                                Lezing Dan Brown en de Vrijmetselarij, Avond met de Zzr:. (2x) 

Financiële verantwoording:
De balans- en resultatenrekening kunt u hier nalezen.
 

De algemene contributie bedraagt €420,= per jaar, waarvan
€32,50 maandelijkse contributie, incl. afdracht aan de Orde van Vrijmetselaren
€  2,50 maandelijkse bijdrage t.b.v. het 200-jarig jubileum (2025)


Meer weten over de ANBI regeling? Kijk op de website van de belastingdienst.